Brukandet av jordbruk

De senaste hundra åren har jordbruket genomgått en revolution. Åkrarna kan idag gödslas med konstgödsel, så djurens gödsel behövs inte längre. Boskapen får kraftfoder och höet kommer från inte längre från ängarna utan från vallodling. När djuren går ute hålls de på gamla åkermarker. Därför används inte många av de gamla ängarna eller betesmarkerna längre.

Igenväxta ängar och betesmarker syns allt oftare. De senaste hundra år har landskapet förändrat sig drastiskt. Där det tidigare var betesmark kan det idag vara skog. De ängsväxter som fortfarande finns kvar växer nu bara i betesmarker eller i kanter mot fält och skogar.

När skogen sluter sig blir den mörk och kall. Det är så mycket som fem grader kallare i en granskog än i en öppen betesmark. Ängs- och hagmarksväxterna dör snabbt i mörkret och kylan. Då kommer andra arter in, som klarar livet i skuggorna, till exempel ormbunkar och mossor.

Myller av liv om jordbruk
Läs om hur landskapet såg ut kring Linnés Hammarby