Bälinge mosse

Ett område där utdikningen lyckades är Bälinge. Där fanns Upplands tredje största våtmarksområde fram till 1860-talet. Stora delar var fuktig ängsmark som ortsborna slog med lie på sommaren. I området fanns det också gott om mossar. På vårarna när snön smälte täcktes markerna av vatten.

Utdikningen av våtmarkerna påbörjades 1904. Det tog fyra år och räknades som ett av de största dikningsföretagen i Sverige. Redan 1916 var huvuddelen av de gamla våtmarkerna omvandlade till åker. Idag finns det inga ängsmarker kvar i området. Mossarna finns däremot kvar. Deras jord var för näringsfattig för att duga till åkermark.