#85 Älvgärde naturreservat

Nya naturreservat bildas årligen. Vi besöker Älvgärde, ett av de nyaste reservaten i Uppsala Län tillsammans med Cecilia Ronnås, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Uppsala Län.

När vi går genom det igenvuxna landskapet pratar vi om vilka naturvärden som ska utvecklas i Älvgärde och vad det är som hotar dem. Vi ser spår efter en svunnen tid när landskapet hölls öppet av betande djur och lindarna hamlades. Tack vare inrapporterade artobservationer har det gamla kulturlandskapet en chans att återuppstå genom reservatbildning och naturvårdsåtgärder.