Utedag vår/försommar: Pollinering och ängens värld

Möt Biotopia i vackra Hospitalsträdgårdens naturpark för en skolaktivitet om vilda bin och pollinering! Här får eleverna genom övningar och samtal grundläggande insikter kring hur pollinering går till och om dess betydelse för samhället och för biologisk mångfald. Vi belyser även situationen för vilda bin samt hur naturvården arbetar för att skapa gynnsamma förhållanden för deras fortlevnad. Eleverna får ta praktisk del i naturvården genom att så ängsfröer inom Hospitalsträdgården. Vi avslutar aktiviteten med att eleverna bygger ihop enkla stekelhotell som ni får ta med tillbaka till skolan. Dessa kan ni sätta upp i skolans närhet och därmed följa utvecklingen på nära håll.

Aktivitet tar 4 timmar och elever behöver ha med sig lunchmatsäck och gärna något fika/mellanmål. Ni tar er till Hospitalsträdgården på egen hand eller genom att gratis boka Naturbuss via kubikuppsala.se/pedagog.

Mycket av maten vi äter är beroende av pollinerande insekter men minst en tredjedel av de vilda bina i Sverige är hotade. Orsakerna till den tuffa situationen för vildbin är flera men det finns konkreta saker vi kan göra för att hjälpa dem. Därför har Biotopia ett extra projekt kring pollinering och dess betydelse för oss människor och för biologisk mångfald. Vi vill med detta projekt förmedla värdet av biologisk mångfald och hur det kan gynnas genom konkret naturvård. Ta med dina elever och var med i projekt Vilda pollinatörer!

Möjligheten finns även att vi tillsammans gör en ängsodling på skolans område. Välkommen att kontakta oss för råd och tips kring hur man skapar förutsättningar för en egen skoläng.

AKTIVITETENS MÅL: Efter att ha genomfört aktiviteten vill vi att eleverna ska få en djupare förståelse för vad pollination innebär och vilken viktig roll pollinerare spelar i ett ekosystem. Vår målsättning är att eleverna dessutom ska kunna sätta in sig i själva i större ekologiska sammanhang och se hur människan är ihopkopplad med naturen. Eleverna kommer få kunskaper i hur de kan göra egna naturvårdsinsatser praktiskt för att hindra minskningen av vilda bin. Genom denna aktivitet vill vi väcka en nyfikenhet för naturen och ett engagemang för att skydda den.

 FÖRANKRING I LÄROPLANEN: Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen.

– Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

– Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

– Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter.

– Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Aktiviteten är anpassad för årskurs 4-6 och ges i april – juni

Boka denna aktivitet    Sök skolaktivitet