Pollinering och ängens värld

Mycket av maten vi äter är beroende av pollinerande insekter men minst en tredjedel av de vilda bina i Sverige är hotade. Orsakerna till den tuffa situationen för vildbin är flera men det finns konkreta saker vi kan göra för att hjälpa dem. Därför har Biotopia ett extra projekt kring pollinering och dess betydelse för oss människor och för biologisk mångfald. Vi vill med detta projekt förmedla värdet av biologisk mångfald och hur det kan gynnas genom konkret naturvård.

Ta med dina elever och var med i projekt Vilda pollinatörer!

Vår skolaktivitet innehåller två tillfällen där den först träffen sker på Biotopia, på er skola eller vid ett för er tillgängligt naturområde med rik flora. Här får eleverna genom övningar och samtal grundläggande insikter kring hur pollinering går till. Vi belyser även värdet av vilda bin samt hur naturvården arbetar för att skapa gynnsamma förhållanden för deras fortlevnad. Den andra träffen är mer praktisk och här får eleverna så ängsväxter samt bygga stekelhotell av bamburör, allt för att på ett konkret och handfast sätt bidra till bra förutsättningar för vilda bin och ökad biologisk mångfald. Vi förespråkar att ni hittar en plats på skolans område där ängsodlingen kan ske och där ni också ar möjlighet att sätta upp stekelhotellen, detta för att ha ni ska ha möjligheten att följa utvecklingen av er äng över tid och utvärdera elevernas arbete. Vi kommer även att titta efter områden inom kommunens mark för ängsetablering men det bästa är om det kan bli ett långsiktigt projekt inom er skola. Välkommen att kontakta oss för råd och tips kring hur man skapar förutsättningar för en egen skoläng.

Beroende på rådande hälosläge är inte aktivitetens upplägg helt bestämt i dagsläget men tveka inte att anmäl dig till projektet så ser vi till att hitta de smidigaste lösningarna för din klass. Platserna i projektet är begränsade men vi ger förtur till skolor som anmäler flera parallellklasser / årskurser så prata med dina kollegor eller be oss kontakta din skolas rektor.

Aktivitetens mål: Efter att ha genomfört aktiviteten vill vi att eleverna ska få en djupare förståelse för vad pollination innebär och vilken viktig roll pollinerare spelar i ett ekosystem. Vår målsättning är att eleverna dessutom ska kunna sätta in sig i själva i större ekologiska sammanhang och se hur människan är ihopkopplad med naturen. Eleverna kommer få kunskaper i hur de kan göra egna naturvårdsinsatser praktiskt för att hindra minskningen av vilda bin. Genom denna aktivitet vill vi väcka en nyfikenhet för naturen och ett engagemang för att skydda den.

 Förankring i läroplanen: Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen.

– Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

– Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

– Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter.

– Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Aktiviteten är anpassad för årskurs 4-6 och ges i april – juni

Boka denna aktivitet    Sök skolaktivitet